Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Asmens duomenų apsauga

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

PRIVATUMO POLITIKA

 Ši Privatumo politika skirta informuoti Jus kaip mes, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,  renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises, nesvarbu, ar asmens duomenis pateikiate bendraujant su mumis telefonu, susitinkant asmeniškai, renginiuose ar elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant interneto svetainę) ar bet kokiu kitu, Jūsų pasirinktu, būdu, taip pat kai asmens duomenis gauname iš trečiųjų šalių.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679,  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – paslaugos gavėjas, mokymų dalyvis, lektorius, paklausimą pateikęs asmuo, sutartis su Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru pasirašęs ir (ar) šias sutartis vykdantis fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas ar darbuotojas, interneto svetaine besinaudojantis asmuo, ar kitas fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir  nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba  vienareikšmiais veiksmais kuriais  jis  sutinka, kad  būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Duomenų valdytojas – Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti biudžetinį įstaiga. Įmonės kodas – 301538503, buveinės adresas – Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė. Elektroninio pašto adresas klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ir šios Privatumo politikos – zivile.rukiene@vsbkelme.lt.lt.

KOKIAIS TIKSLAIS IR TEISINIAIS PAGRINDAIS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS RENKA IR TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

Siekiant užtikrinti bendravimą su potencialiais ir esamais mūsų paslaugų teikėjais, vartotojais, sudaryti ir vykdyti sutartis tvarkome paslaugų teikėjų,  darbuotojų ir atstovų asmens duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą, pareigas, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, susirašinėjimo turinį, kitus būtinus duomenis) bei paslaugų teikėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis (vardą, pavardę, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo duomenis, adresą, telefono ryšio  numerį,  elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų vykdyti ūkinę – komercinę veiklą bei siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Mokymo paslaugų teikimo (mokymų organizavimas, registravimas į mokymus ir registracijos patvirtinimas, sąlygų dalyvauti mokymuose sudarymas, informacijos apie mokymų datos, laiko, vietos pasikeitimus ar seminaro atšaukimą teikimas, mokymo pažymėjimų išrašymas ir pan.) tikslu tvarkome mokymų dalyvių vardą, pavardę, darbovietę (jeigu į mokymus siunčia darbdavys arba nurodo pats duomenų subjektas),  informaciją apie mokymus (tema, data, laikas, trukmė, vieta, mokymus vedantis lektorius), telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, IP adresą ir prisijungimo duomenis (kai paslaugos užsakomos per interneto svetainę), lektorių ir mokymų dalyvių vaizdo ir balso duomenis (vykdant mokymus nuotoliniu būdu), kitus būtinus duomenis. Kai mokymų dalyvis (fizinis asmuo, perkantis mokymų paslaugas individualiai) pasirenka apmokėjimą jau įvykus mokymams, tvarkoma gimimo data, adresas. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.

Mokymo paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo, sąskaitos išrašymo, buhalterinės apskaitos tikslu tvarkome vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio  numerį,  elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, informaciją apie sutarties vykdymą, informaciją apie mokymus (tema, data, trukmė, lektorius), sąskaitos duomenis, informaciją apie mokėjimą, kitus būtinus duomenis. Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir vykdant teisės aktų įpareigojimus.

Užklausų, gautų per interneto svetainę ir (ar) elektroniniu paštu administravimo tikslu tvarkome kontaktinio asmens duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, IP adresą, žinutės turinį, kitus duomenis, kuriuos nurodo asmenys, pateikto atsakymo turinį, kitą su atsakymo pateikimu susijusią informaciją.  Asmens duomenys tvarkomi asmens sutikimu.

Tiesioginės rinkodaros tikslu informuojame, jog tuo atveju kai esate mūsų paslaugų gavėjas (dalyvavote Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose renginiuose, registravotės į renginius, sudarėte mokymo paslaugų teikimo sutartį ar pan.), Jūsų elektroninio pašto kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkysime be atskiro sutikimo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi. Siekdami teisėto intereso tinkamai įgyvendinti minėtas įstatymo nuostatas, tvarkysime ir analizuosime informaciją apie Jūsų įsigytas paslaugas, tačiau tai nesukels Jums teisinių pasekmių ar panašaus didelio poveikio.

Jeigu su tokiu asmens duomenų tvarkymu nesutinkate, galite bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą bet kuriais šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir jos veiklos pristatymo visuomenei tikslu tvarkome lektorių asmens duomenis (vardą, pavardę, darbovietę, pareigas, vedamų mokymų, seminarų pavadinimus ir kitą susijusią informaciją, išsilavinimą, darbo patirtį, publikacijas, kitą su asmens profesine veikla susijusią informaciją, nuotrauką, vaizdo įrašą). Asmens duomenys tvarkomi asmens sutikimu arba siekiant teisėto Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro intereso pristatyti visuomenei savo veiklą laikant, kad tvarkomi asmens duomenys yra būtini siekiant nurodyto intereso, susiję tik su duomenų subjektų darbine (profesine) veikla arba duomenų subjektai yra vieši asmenys, todėl duomenų subjektų teisės ir interesai šiuo atveju nėra svarbesni už Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interesus.

Interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo, svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo bei kitais tikslais tvarkome slapukų pagalba renkamus asmens duomenis. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame”. Asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų mūsų interesų apsaugos. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Rinkdami asmens duomenis Jums pateikiame informaciją apie tai, kurių duomenų pateikimas yra privalomas, t.y., be kurių negalėsime suteikti Jūsų pasirinktų paslaugų ar pasiekti kitų nustatytų asmens duomenų tvarkymo tikslų. Kai kuriais atvejais sudarome Jums galimybę pateikti neprivalomus asmens duomenis, kuriuos pateikdami prisidėsite prie geresnės paslaugų kokybės (pavyzdžiui, duomenys apie seminaro dalyvių einamas pareigas padės lektoriui geriau pritaikyti seminaro turinį, ir pan.).

SVARBU: Pateikdami mums kitų asmenų asmens duomenis (pavyzdžiui, siunčiamų į mūsų organizuojamus mokymus Jūsų darbuotojų, ir pan.), įsipareigojate užtikrinti duomenų teikimo teisėtumą (gauti šių asmenų sutikimą ar kt.) bei pateikti šiems asmenims informaciją apie tai, kur ir kaip jie gali susipažinti su šia Privatumo politika.

KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TEIKIAMI?

         Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, tvarkydamas asmens duomenis, yra įsipareigojęs laikytis konfidencialumo. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik esant asmens duomenų teikimo teisiniam pagrindui ir įvertinus asmens duomenų teikimo tikslą bei teikiamų asmens duomenų apimtį. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti šiems duomenų gavėjams:

 • Valstybinei mokesčių inspekcijai, kitoms valstybės institucijoms, kai atskleisti duomenis mus įpareigoja teisės aktai arba Jūsų prašymu.
 • Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  pasitelktiems paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems buhalterinės apskaitos, dokumentų archyvavimo, audito, konsultacines, mokymų organizavimo, turto priežiūros ir aptarnavimo, techninės ir programinės įrangos kūrimo, palaikymo ir priežiūros,  duomenų centrų, debesijos, ryšio, svetainės administravimo ir kitas paslaugas, kuriems teikiami  asmens duomenys arba sudaroma galimybė susipažinti su asmens duomenimis. 
 • Asmens duomenys gali būti teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms, įmonės veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, kiek tai susiję su verslo pardavimu, susijungimu, pirkimu arba viso ar dalies verslo reorganizacija, arba siekiant apginti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teises ir teisėtus interesus.

Asmens duomenys, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, gali būti teikiami kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis mus įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

Asmens duomenis į trečiąsias valstybes galime perduoti remiantis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamo lygio apsaugos, standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos arba duomenų apsaugos priežiūros institucijos arba bent viena iš Reglamento 49 straipsnio 1 dalyje  įtvirtintų sąlygų, jei nėra galimybės remtis prieš tai nurodytais Europos Komisijos ar duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendimais. Asmens duomenis galime teikti duomenų gavėjams, įsipareigojusiems laikytis „Privatumo skydo“ (angl. „Privacy Shield“) reikalavimų.

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Asmens duomenys saugomi tol, kol jie reikalingi nustatytiems tikslams arba  saugojimo terminus ir tvarką reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Jūsų asmens duomenis saugome:

 • sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų sutarčiai pasibaigus;
 • mokymo paslaugų teikimo tikslu – iki 12 mėnesių mokymams pasibaigus;
 • tiesioginės rinkodaros tikslu – 1 metus nuo paskutinio dalyvavimo seminare, kol atšauksite sutikimą arba paprieštarausite duomenų tvarkymui;
 • visuomenės informavimo tikslu – kol asmuo (lektorius) bendradarbiauja su Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru arba kol atšaukia sutikimą;
 • užklausų, gautų per interneto svetainę ir (ar) elektroniniu paštu administravimo tikslu – vienerius metus po atsakymo pateikimo;
 • buhalterinės apskaitos tikslu – 10 metų po kalendorinių metų, kuriais vyko ūkinė operacija, pabaigos;
 • interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo, svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo tikslais asmens duomenys tvarkomi slapuko galiojimo.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą mums nustato teisės aktai.

Tvarkydami asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo  atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

 KOKIAS TEISES JŪS TURITE

Teisės aktų nustatyta tvarka duomenų subjektai turi:

 • teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Savo teises duomenų subjektai gali įgyvendinti kreipdamiesi į Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą adresu: Vytauto Didžiojo g. 23,Kelmė, asmens duomenų apsaugos pareigūnas – Živilė Rukienė arba tel. Nr. 8 427 51951,  elektroniniu paštu zivile.rukiene@vsbkelme.lt.

Kaip tai padaryti, galima sužinoti susipažinus su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra pateikiama žemiau.

Jei duomenų subjektas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.ada.lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Kilus klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu arba turint pasiūlymų, prašome susisiekti su Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro aukščiau nurodytais kontaktais.

KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

Norint įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises reikia pateikti rašytinį prašymą bei patvirtinti asmens tapatybę (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas vienas iš šių dokumentų: Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti.

Asmens tapatybę duomenų subjektas gali patvirtinti šiais būdais:

 • kai prašymas teikiamas asmeniškai, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • kai prašymas teikiamas paštu, pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Reikalavimas duomenų subjektui patvirtinti savo asmens tapatybę netaikomas, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu mums kils abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės arba jeigu duomenų subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją negalėsime nustatyti, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Kreipiantis dėl teisių įgyvendinimo galima pateikti laisvos formos prašymą.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  pateiks Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų imtasi gavus prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą ir nurodysime to priežastis.

Jeigu Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos. Tokį sprendimą galima skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi vartotojo įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai naršote svetainėje www.vsbkelme.lt ir talpinantys informaciją apie naršymą. Dėl slapukų interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į vartotojo įrenginį ir vėliau naudojami įrenginiui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Su slapukais susijusios informacijos nenaudojame Jūsų tapatybei nustatyti.

Svetainėje slapukai naudojami siekiant:

 • užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą;
 • užtikrindami, kad svetaine būtų patogu naudotis;
 • siekdami padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.

Svetainėje naudojame techninius slapukus, kurie  yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis.

Slapukų pagalba yra tvarkomas  IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą