Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT 86132 Kelmė

Tel./faks. +370 427 52239; El.p. buhalterija@vsbkelme.lt

Paslaugos gyventojams

KELMĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS TEIKIA ŠIAS  PASLAUGAS KELMĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS:

 • visuomenės sveikatos mokymas – seminarų, paskaitų, diskusijų, užsiėmimų sveikatinimo temomis organizavimas;
 • informacijos apie sveikatą teikimas – sveikos gyvensenos propagavimas ir sveikatos žinių populiarinimas, rengiant pranešimus, atmintines, vykdant informacijos sklaidą visuomenės informavimo priemonėse, organizuojant akcijas;
 • sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas – praktinių užsiėmimų, akcijų, skatinant tokių įpročių kaip ėjimas į darbą pėsčiomis, rankų plovimas prieš valgį ir pasinaudojus tualetu, dantų valymas, šiaurietiškas vaikščiojimas, mankšta, sveikos mitybos, darbo ir poilsio režimo, saugaus eismo taisyklių laikymasis kasdieniame gyvenime, formavimosi organizavimas;
 • konsultavimas – individualios informacijos visuomenės sveikatos klausimais teikimas;
 • sveikatos stiprinimo veiklos organizavimas – bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, jose dirbančiais specialistais, teikiant visuomenės sveikatos informaciją, organizuojant visuomenės sveikatos stiprinimo renginius.

 

PRIVALOMIEJI SVEIKATOS  MOKYMAI ĮMONĖMS IR GYVENTOJAMS, KURIEMS REIKALINGI SVEIKATOS ATESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI:

 • higienos įgūdžių mokymus;
 • pirmosios pagalbos mokymus;
 • mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai.
  Privalomieji sveikatos mokymai yra mokama visuomenės sveikatos priežiūros paslauga. Mokymai organizuojami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) patvirtintas mokymo programas.

 

    BAZINIAI SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI:

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų tikslas – pateikti bazines, pagrindines savižudybių prevencijos žinias bei pagalbos principus; ugdyti pirmosios emocinės pagalbos teikimo įgūdžius bei kompetencijas..

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti.

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai vykdomi ne mažiau kaip 10 asmenų grupei. Grupės sudėtį formuoja instruktorių komanda, kuri veda mokymus. Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus.

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų programą sudaro šios temos:

 • Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.
 • Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.
 • Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu, ir nukreipimo pagalbai.

Veikla organizuojama vadovaujantis  LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 ,,Dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir baziniai savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Daugiau informacijos: tel. +370 427 51591, el.p. zivile.rukiene@vsbkelme.lt .

 

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms ir baigiamasis pokalbis.

Ši programa skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14 m.

Programa išskirtinė interaktyviais mokymo metodais, nemoralizuojančiu, negąsdinančiu, nesmerkiančiu požiūriu, atvira erdve kalbėtis, rasti atsakymus ir motyvuotis pokyčiams. Programa siekiama ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ir narkotikų vartojimo, sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

Veikla organizuojama vadovaujantis  LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V-39 „Dėl ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dalyvavimas Programoje konfidencialus!

Daugiau informacijos: tel. +370 427 51591 arba el. p. zivile.rukien@vsbkelme.lt

 

MOKYKLŲ BENDRUOMENĖS GEBĖJIMŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMAS

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Mokymai vykdomi iki 8–12 darbuotojų grupei.

Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį:

 • Komanda pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata, į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą. Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu. Atliekamas grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas.
 • Toliau antrojo ir kitų mokymų užsiėmimų metu komanda su grupe atlieka atvejų analizes, taiko kitus metodus ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų. Po kiekvieno mokymų užsiėmimo komanda per 5 darbo dienas parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas, ir pasidalina jomis su grupe. Pateiktas rekomendacijas grupė pritaiko praktikoje bei aptaria jų taikymo patirtį kitų užsiėmimų metu.
 • Pasibaigus mokymams, komanda artimiausius tris mėnesius palaiko ryšį su grupe abiem pusėms priimtina forma ir prireikus konsultuoja grupės narius dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir kitų kylančių klausimų. Konsultavimo dažnis, kiekis ir forma yra suderinamas su grupe, atsižvelgiant į grupės poreikius.
 • Praėjus 3 mėnesiams po mokymų pabaigos, komanda susitinka su grupe ir aptaria, kaip jai sekėsi įgyvendinti rekomendacijas, su kokiais iššūkiais buvo susidurta bei prireikus konsultuoja kitais susijusiais klausimais. Susitikimo trukmė – ne trumpesnė nei 1,5 valandos. Susitikimo metu komanda atlieka grupės narių apklausą.

Pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiai mokyklai ir grupės nariams išduoda pažymėjimus.

Veikla organizuojama vadovaujantis  LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m.  balandžio 30 d. įsakymu  Nr. V-523 „Dėl mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos:  tel. +370 427 52239, el . p. lina.nekrase@vsbkelme.lt

 

NEMOKAMOS PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTANTO PASLAUGOS RIZIKINGAI IR ŽALINGAI ALKOHOLĮ VARTOJANTIEMS ASMENIMS IR JŲ ARTIMIESIEMS

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras užtikrina nemokamų anonimiškų priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimą. Šiomis paslaugomis, siekiama padėti ir patarti, kaip elgtis, jei su žalingu alkoholio vartojimu ar priklausomybe susiduria artimieji ar pats asmuo.

Priklausomybės konsultantų pagrindiniai uždaviniai:

 • įvardinti ir parodyti dėl priklausomybės kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams (tiek suaugusiems, tiek vaikams).
 • motyvuoti vartojančius alkoholį rizikingai (galimai dar nesančius priklausomais) keisti žalingus gėrimo įpročius;
 • motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis, jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;
 • teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.

Į priklausomybių konsultantus žmonės gali kreiptis be gydytojo siuntimo. Konsultantai dirba tik mokslu pagrįstais metodais, laikosi anonimiškumo ir konfidencialumo principų. Kelmės r. sav. visuomenės sveikatos biure paslaugas teikia priklausomybių konsultantas Valdas Miliauskas.

Veikla organizuojama vadovaujantis LR Sveikatos Apsaugos Ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Registracija į konsultacijas vykdoma  telefonais  +370 427 52239; +370 427 51951 (registracija būtina).

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą